แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Library)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประเภทผู้ใช้บริการ
4. หน่วยงานในสังกัด
5. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูล MOC Library
6. ท่านเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใด
7. ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Library)
8. ท่านทราบข่าวการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
9. ท่านใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสืบค้นฐานข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. ท่านสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภท(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
11. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเรียงหมวดหมู่ง่าย และสะดวกต่อการค้นหา
12. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
13. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการครอบคลุมตรงต่อความต้องการ
14. ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
15. วิดีทัศน์ วิธีการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ง่ายต่อความเข้าใจ
16. การให้คำแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
17. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
18. ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
19. สถานที่เอื้ออำนวยความสะดวกครบครัน
20. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (MOC Library)
21. ข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (MOC Library)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.