MOC Library
27 Jan 2022

"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ดอกเบี้ยสูง 2.3% ใกล้หมดเวลาแล้ว เช็คด่วนที่นี่


"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินจำหน่ายกว่า 30,000 ล้านบาท ใกล้หมดเวลาแล้ว สิ้นสุด 31 มกราคมนี้ เช็คเงื่อนไขด่วน
 


"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ของกระทรวงการคลัง ดอกเบี้ยสูง ซื้อง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT 


 


พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นอายุ 3 ปี (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)


  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี

 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี

 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
 


พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข เปิดขายวันไหน?


เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้


 


ช่วงที่ 1 : วันที่ 17-18 มกราคม 2565


  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • วงเงินจำหน่าย 30,000 ล้านบาท (รวมทุกธนาคาร)

 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท


 


 


ช่วงที่ 2 : วันที่ 19-23 มกราคม 2565


  • วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1

 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท


 


วงที่ 3 : วันที่ 24-31 มกราคม 2565


  • วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2

 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด
 


คุณสมบัติของผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข


 


  • เป็นบุคคลธรรมดา

 • มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย


 


เงื่อนไข


  • เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายเวลา 24.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนเมษายน กรกฎาคม, ตุลาคม และมกราคมของทุกปี

 • ครบอายุการไถ่ถอน วันที่ 17 มกราคม 2568


 


หมายเหตุ


  • วงเงินจำหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อทำรายการซื้อ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (ไม่รับชำระด้วยเช็คตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)


 


ช่องทางการจำหน่าย • จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application

 • เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทยฯ


 


 


พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข      พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข


 


 


ขั้นตอนในการซื้อพันธบัตรฯ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT


  • เลือกที่เมนู บริการ

 • เลือก พันธบัตรออมทรัพย์

 • เลือก รุ่นพันธบัตรที่ต้องการจอง


 


 


พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข      พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข


 


  • เลือกที่เมนู บริการ

 • เลือก พันธบัตรออมทรัพย์

 • เลือก รุ่นพันธบัตรฯ ที่ต้องการจอง

 • ระบุ จำนวนหน่วยที่จองซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องและ ยืนยัน การชำระเงิน


 


 


พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข      พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข


 


 


ข้อมูล : ธนาคารกรุงไทย