Admin MOC
14 Jan 2022

เยียวยา อายุเกิน 65 ปี อาชีพอิสระ กระทรวงแรงงาน เตรียมคลอดมาตรการเช็คที่นี่

เยียวยา อายุเกิน 65 ปี กลุ่มประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ กระทรวงแรงงาน เตรียมคลอดมาตการเยียวยาเช็คที่นี่


     จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส สังกัด กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ นักดนตรี นักร้อง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 10 โดยเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาคนละ 5000 บาท วันนี้ (14 ม.ค.) สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ โดยผู้ประกันตนต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน 


     โดยก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่า ล่าสุดได้รับรายงานผลการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่า ขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย  รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.02


     ล่าสุด นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงอรงงาน ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมการปกครอง เข้าร่วมการประชุม


      ที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564


     ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมารตรา 33 มาตรา 39 ละมาตรา 40 ที่สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การรับรอง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่ยังไม่เข้าถึงการช่วยเหลือเยียมยา บรรเทาความเดือดร้อนจากภาครัฐ จึงได้มีการประชุมหารือกันครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป.


 


ที่มา: กระทรวงแรงงาน